Betingelser

1. – Anvendelse

Nedenstående lejebetingelser finder anvendelse på leje af telt og udstyr fra lejhosmig.dk udlejning, medmindre andet er aftalt skriftligt mellem lejer og udlejer.

 

2. – Ansvar

Så længe det lejede er i lejers varetægt, er denne ansvarlig for enhver skade, der påføres det lejede, ligesom lejer bærer risikoen ved det lejedes bortkomst eller andre hændelige skader. Lejer er også ansvarlig for skader, der tilføjes det lejede af tredjemand, uanset under hvilke omstændigheder skaden indtræder. Reparationer af skader på det lejede udføres på udlejers foranstaltning og for lejers regning. Ved bortkomst af det lejede samt skader, der ikke kan repareres, skal det lejede erstattes svarende til dets ny værdi. Udlejer er ikke ansvarlig for personskade eller skade forvoldt af det lejede. Eventuelle skader i terrænoverfladen, som pløkhuller og hjulspor er lejers ansvar. Lejer er pligtig til at underrette udlejer om forholdene på opstillingsstedet, idet udlejer ikke undersøger forholdene inden levering af det lejede. Det er derfor lejers ansvar, at udlejer er blevet informeret om forhold, der kan have betydning for levering, opstilling og nedtagning.

Det lejede må ikke fremlejes eller lånes ud af lejer til tredjemand.

 

3. – Fejl og mangler

Lejer har pligt til at undersøge det lejede ved modtagelsen. I tilfælde af fejl og mangler skal udlejer underrettes omgående. Hvis lejer ikke inden ibrugtagning har gjort udlejer opmærksom på fejl og mangler, betragtes materialet som modtaget i fejlfri stand. Senere reklamationer anerkendes ikke.

 

4. – Transport/opstilling af telt

Udlejer kan mod betaling sørge for transporten af det lejede materiel frem til den anførte adresse samt opstilling og nedtagning hos lejeren. Pladsen, hvorpå teltet skal opstilles, skal være ryddet og klar til opstilling. I tilfælde af orkan, storm, ulykkestilfælde, havari og anden form for force majeure, der forhindrer opstilling eller nedtagning, udsættes opstilling/nedtagning, så længe denne tilstand varer. Udlejer er uden ansvar over for lejer og andre.

 

5. – Anvendelse og opbevaring af det lejede

Teltet skal være tillukket, når det ikke benyttes. Teltdugen skal beskyttes mod varme og skarpe kanter. Der må ikke anbringes tape, klistermærker og lignende selvklæbende materialer på teltdugene og stængerne, da tapen går i forbindelse med teltdugen. Brug evt. snore, strips eller lign.

Der må hverken grilles eller anvendes sodende lys eller fakler inde i teltet eller i dets nærhed.

Gasovne må under ingen omstændigheder varme ind på teltdugen.                                         Det er livsfarligt at ændre på fatningerne på lyskæderne og el-udstyr.                                    Samt der må under ingen omstændigheder ændres på det lejede udstyr.

Varerne skal afleveres i samme rengjorte stand , som de blev modtaget.

Ved afhentning af teltet, skal det leveres tilbage i rengjort stand, hvilket vil sige:

At teltet skal være tømt for inventar, dog ikke det lejede udstyr.

At snore og andet materiale skal være fjernet.

At stænk og spild på teltdugen vaskes væk.

 

6. – Ansvar overfor offentlige myndigheder

Ansvar overfor offentlige myndigheder vedrørende brug af det lejede påhviler alene lejer. Lejer er selv forpligtet til at indhente tilladelser, hvor dette er påkrævet. For arrangementer, der planlægges på offentlig plads eller vej, (herunder også private veje!) skal politiets tilladelse indhentes. Ved skade på personer eller ting, der befinder sig i eller ved teltet, er udlejer ikke erstatningspligtig. Udlejer har intet ansvar overfor nedgravede kabler, kloakrør og vandledninger af enhver art, der måtte befinde sig i teltets og pløkkenes opsætningsareal.

 

7. – Lejeperiode

Lejeperioden for teltet er normalt 3 dage, regnet som leverings-, brugs- og afhentningsdato.

 

8. – Misligholdelse

Udlejer har ret til uden varsel at ophæve lejeaftalen, såfremt der udvises væsentlig misligholdelse fra lejerens side.

 

9. – Forsikring

Lejer opfordres til at undersøge, om deres almindelige forsikring dækker eventuelle skader/tyveri på de lejede genstande.

 

10. – Betaling

Ved booking af partytelt indbetales et depositum på kr. 500,- til reg: 5328 kontonr: 000709072

Depositum modregnes den endelige betaling, og refunderes såfremt lejer senest 14 dage før arrangement opsiger lejeaftale. Ved opsigelse senere end 14 dage forud for arrangement forfalder hele depositum til betaling.

Lejebeløbet af alt lejet materiel betales kontant/Mobilpay ved afhentning eller opsætning af partytelt.

Fakturaen udleveres ved betaling.